جزئیات پروژه

دسته بندی کسب و کار : آموزشی

نام مشتری : مجتمع آموزشی هدف

نوع خدمت : ویدیو تبلیغاتی کوتاه

شرح پروژه : این ویدیو تبلیغاتی با هدف معرفی مجموعه و امکانات آن در خرداد سال 1400 برای ثبت نام سال جدید تحصیلی دانش آموزان تهیه و تدوین شد.